FAQs Complain Problems

कर्मचारी आवश्यकता।

यस पालिकामा क्षयरोग मुक्त नेपाल अभियानका लागि देहाय बमोजिम स्वास्थ सेवाको जनशक्ति ( सेवा करार) मा आवश्यक भएको हुदाँ योग्यता पुगेका नेपाली नागरिकहरूबाट १५ (पन्ध्र) दिन भित्र दरखास्त आव्हान गरिएको छ।

आर्थिक वर्ष: