FAQs Complain Problems

सामाचार

Pages

सूचना तथा समाचार

दोस्रो पटक प्रकाशित कर्मचारी आवश्यकता।

जिराभवानी गाउँपालिकामा क्षयरोग मुक्त नेपाल अभियानका लागि देहाय बमोजिम स्वास्थ्य सेवाको जनशक्ति (सेवा करारमा) आवश्यक भएको हुदाँ योग्यता पुगेको नेपाली नागरिकहरूबाट ७ (सात) दिन भित्र दरखास्त आव्हान गरिएको छ।

कर्मचारी आवश्यकता।

यस पालिकामा क्षयरोग मुक्त नेपाल अभियानका लागि देहाय बमोजिम स्वास्थ सेवाको जनशक्ति ( सेवा करार) मा आवश्यक भएको हुदाँ योग्यता पुगेका नेपाली नागरिकहरूबाट १५ (पन्ध्र) दिन भित्र दरखास्त आव्हान गरिएको छ।

यस गाउँपालिकाको कार्यालयको लागि मिति २०८०/०८/०८ गते करार सेवामा पदपूर्ता लागि उम्मेदवारहरुको नामाबाली सम्बन्धि सुचना प्रकाशित गरिएको छ।

यस गाउँपालिकामाको कार्यालयको लागि मिति २०८०/०८/०८ गते गाउँपालिका कार्यालय, वडा कार्यालय तथा स्वास्थ्य संस्था अर्न्गगत रित्त पदहरूमा करार सेवामा पदपूर्ति गर्नका लागि सुचना अह्‌वान गरिएकोमा आवेदन दिने अन्तिम मिति २०८०/०९/०८ गते सम्म रितपूर्वक दर्ता हुन आएका  उम्मेदवारहरूको आवेदन उपर गाउँपालिकाको पद

अन्तिम नतिजा सम्बन्धमा

यस गाउँपालिकाद्धारा मिति २०८०।०४।०६ गते लिखित परिक्षा र मिति २०८०।०५।०३ गते अन्तर्बार्ताको पदपूर्ति समितिको अन्तिम नतिजा प्रकाशित गरिएको छ।

सुचीमा परेका उम्वेदवारहरूको लिखित परीक्षा हुने जानकारीको लागि सुचना प्रकाशित गरिएको छ।

करार सेवामा पदपूर्ति गर्नका लागि सुचना अहवान गरिएकोमा प्रारम्भिक सुचीमा परेका उम्मेदवारहरूको तपसिल बमोजिमको विज्ञापनहरूको निम्‍न मिति, समय र स्थानमा लिखित परीक्षा हुने सुचना प्रकाशित गरिएको छ।

Pages