FAQs Complain Problems

सामाचार

Pages

दोस्रो पटक प्रकाशित कर्मचारी आवश्यकता।

जिराभवानी गाउँपालिकामा क्षयरोग मुक्त नेपाल अभियानका लागि देहाय बमोजिम स्वास्थ्य सेवाको जनशक्ति (सेवा करारमा) आवश्यक भएको हुदाँ योग्यता पुगेको नेपाली नागरिकहरूबाट ७ (सात) दिन भित्र दरखास्त आव्हान गरिएको छ।

आर्थिक वर्ष: