FAQs Complain Problems

सुचीमा परेका उम्वेदवारहरूको लिखित परीक्षा हुने जानकारीको लागि सुचना प्रकाशित गरिएको छ।

करार सेवामा पदपूर्ति गर्नका लागि सुचना अहवान गरिएकोमा प्रारम्भिक सुचीमा परेका उम्मेदवारहरूको तपसिल बमोजिमको विज्ञापनहरूको निम्‍न मिति, समय र स्थानमा लिखित परीक्षा हुने सुचना प्रकाशित गरिएको छ।

आर्थिक वर्ष: