FAQs Complain Problems

सम्पति विवरण बुझाउने सम्बन्धमा

यस जिराभवानी गाउँपालिकामा पद धारण गरेको व्यक्तिको आर्थिक बर्ष समाप्त भएको मिति देखि ६० (साठी) दिन भित्र सम्पति विररण बुझाउनु हुन व्यहोरा समेत जानकारी गराईन्छ।

आर्थिक वर्ष: